سبد خرید خالي مي باشد

پاورپوینت های آموزشی و طرحهای توجیهی در همه زمینه ها و رشته ها

پرداخت و دانلود بلافاصله فایل ها

طرح توجیهی تولید دستگاه علف بر با ظرفیت 600 دستگاه در سال


2,000 تومان4,000 تومان  • توضیحات محصول

طرح توجیهی تولید دستگاه علف بر با ظرفیت 600 دستگاه در سال

در این طرح توجیهی به بررسی مسائل زیر پرداخته شده است:

مقدمــه

توجیه اقتصادی طرح

سرمایه گذاری ثابت

زمیـن مورد نیاز و هزینه آن

ساختمانهای مورد نیاز و هزینه آن

ماشین‌آلات مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات مورد نیاز و هزینه آن

وسایل نقلیه مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات اداری مورد نیاز و هزینه آن

هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

هزینه های جاری

مواد اولیه و نهاده های تولید هزینه آن

حقوق و دستمزد

هزینه نگهداری و تعمیرات

هزینه استهلاک

سوخت و انرژی مورد نیاز و هزینه آن

فروش

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
محاسبه دوره برگشت سرمایه

 محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )

محاسبه کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

 

1 -معرفی محصول

1-1 -نام و کد محصولات (آیسیک3) محصول مورد مطالعه طرح حاضر، ماشین های علوفه بر میباشـد. ماشـین هـای علوفـه بـر مورد مطالعـه از نـوع بـشقابی چرخـشی مـی باشـند. نیـروی چـرخش ایـن دروگرهـا از محـور تواندهی تراکتور تامین می شود و نسبت بـه دروگرهـای شـانه ای قابـل توجـه تـر مـی باشـند. دروگرهای بشقابی چرخشی متداول به سه دسته عمده دروگر های بـشقابی چرخـشی اسـتوانه ای، دروگرهای بشقابی چرخشی با صفحه مدور و دروگرهای چرخـشی مخروطـی تقـسیم مـی شوند. · دروگرهای بشقابی چرخشی استوانه ای معمولا دارای 2 تا 4 استوانه عمودی است که بطور عمودی قرار دارند که در پـایین آن دو یـا سه کاردک نصب می شود. در این نوع از علوفه برها، جهـت چـرخش سـیلندرها عکـس یکـدیگر است و می توانند با دورهـای 1500 تـا 3000 دور در دقیقـه دوران داشـته و علـف هـای بریـده شده را بصورت توده نوار در عقب سیلندر، قـرار دهنـد. تمـامی دروگرهـای دورانـی دارای یـک پوشش محافظ هستند تا از پراکنده شـدن علوفـه بریـده شـده بـه اطـراف جلـوگیری نماینـد. در اینگونه از علوفه برها محور محرک و چرخ دنده های مخروطی در بالای استوانه هـا قـرار مـی گیرد. که در شکل زیر نمونه ای از این نوع دروگرها نمایش داده شده است.

دروگرهای بشقابی چرخشی این نوع از دروگرها شبیه نوع استوانه ای است. با این تفاوت که استوانه ها به بـشقاب تبـدیل شده اند. بشقاب و تیغه آخری مجهز به یک جسم تو خالی، شبیه یک مخروط نـاقص مـی باشـد. تعداد بشقاب ها ممکن است تا شش عدد افزایش یابد. سرعت دوران در ایـن نـوع از محـصولات بالغ بر 3000 تا 3500 دور در دقیقه است. حرکت دورانی از قسمت تواندهی تراکتور تـامین مـی شود با این تفاوت که چرخ دنده ها و تسمه های V شکل در اجرای آن موثر هستند. هـر یـک از بشقاب ها دارای 2 تا 4 تیغه کوچک دو لبه قابل تعویض هستند که بطـور آزاد و معلـق در جـای خود قرار می گیرند. نیروی گریز از مرکز بوجود آمده باعث می شـود کـه آن هـا بعنـوان قطـع کننده عمل نمایند. برای استفاده از هر دو لبه تیز آن می توان آنان را پـشت و رو نمـود. بـشقاب ها، هر یک در خلاف جهت بشقاب مجاور خود می چرخند. که در شکل زیر نمونه ای از این نـوع دروگرها نمایش داده شده است.

دروگر های چرخشی مخروطی این نوع از دروگرها حد واسطی از نوع اول و دوم مـی باشـند. قـسمت هـای بـرش بـصورت مخروط های ناقص هستند کـه در قاعـده پـایینی آنهـا 2 تـا 4 کـاردک نـصب گردیـده و نیـروی گردشی همانند دیگر علوفه برها، از محور تواندهی تراکتور تامین می شود.

 

ساخت پاورپوینت اختصاصی و ترجمه تخصصی مقالات انگلیسی کشاورزی

ساخت پاورپوینت اختصاصی پذیرفته می شود.

ترجمه مقالات انگلیسی به فارسی در گرایش های سبزیکاری، میوه کاری، گل زینتی، گیاهان دارویی پذیرفته می شود.