سبد خرید خالي مي باشد

پاورپوینت های آموزشی و طرحهای توجیهی در همه زمینه ها و رشته ها

پرداخت و دانلود بلافاصله فایل ها

طرح توجیهی تولید کود کامل به صورت جامد NPK با ظرفیت 3000 تن


2,000 تومان4,000 تومان  • توضیحات محصول

طرح توجیهی تولید کود کامل به صورت جامد NPK با ظرفیت 3000 تن

در این طرح توجیهی به بررسی مسائل زیر پرداخته شده است:

مقدمــه

توجیه اقتصادی طرح

سرمایه گذاری ثابت

زمیـن مورد نیاز و هزینه آن

ساختمانهای مورد نیاز و هزینه آن

ماشین‌آلات مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات مورد نیاز و هزینه آن

وسایل نقلیه مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات اداری مورد نیاز و هزینه آن

هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

هزینه های جاری

مواد اولیه و نهاده های تولید هزینه آن

حقوق و دستمزد

هزینه نگهداری و تعمیرات

هزینه استهلاک

سوخت و انرژی مورد نیاز و هزینه آن

فروش

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
محاسبه دوره برگشت سرمایه

 محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )

محاسبه کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

 

١-معرفی محصول

١-١ -نام و کد محصول: به طور کلی هر ماده معدنی یا آلی که عناصر مورد نیاز گیاه را از نظـر کمـی و کیفـی تـأمین کنـد و باعـث بهبود وضعیت گیاه از لحاظ رشد، عملکرد و مقاومت به بیماریها شود، کود نامیده میشود. کودها به دو دسته اصلی تقسیم میشود. الف- کودهای شیمیایی یا معدنی ب- کودهای آلی و بیولوژیک

الف- کودهای شیمیایی یا معدنی این دسته از کودها شامل کودهای ازته، کودهای فسفاته، کود کامـل مـاکرو، کودهـای گـوگردی و کودهـای ریز مغذی و... میشود.

ب- کودهای آلی یا بیولوژیک این دسته از کودها شامل کودهای حیوانی و صنعتی، کود سبز و کود بیولوژیک میباشد. کود مورد بررسی در این گزارش کود کامل مـاکرو اسـت کـه طبـق تعـاریف در دسـته اول یعنـی کودهـای شیمیایی و معدنی قرار میگیرد. · کود کامل به صورت جامد کود کامل ماکرو از مهمترین کودهای تولید داخل کشور اسـت کـه دارای سـه عنـصر اصـلی ازت، فـسفر و پتاسیم است و تحت عنوان NPK نیز شناخته می شود. بعضاً در ترکیب این کـود از ترکیبـات روی نیـز بـه میزان بسیار کم استفاده میشود. این کود مصرف عمده و فراوانـی در بخـش کـشاورزی داشـته و بـه صـورت گرانول به بازار عرضه میگردد. استفاده از کود مـاکرو در مقایـسه بـا کودهـای ازتـه، فـسفر و پتاسـیم سـبب استفاده بهینه از خاک میشود. طبق اطلاعات گرفته شده از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که وظیفه تأمین و توزیع کود کـشور را بـر عهده دارد، کود کامل ماکرو مورد استفاده در اراضی کشاورزی کشور محتوی ١٥ درصد ازت، ٨ درصـد فـسفر (P٢O٥ ،(١٥ درصد پتاسیم (k٢O (و بعضاً شامل ١ تا ٢ درصد روی نیز میباشد. دانه بندی ذرات عمدتا بـین ٤-٢ میلیمتر است. چگالی این محصول نیز m٣/١١٠٠Kg- ٩٠٠ می باشد

 

ساخت پاورپوینت اختصاصی و ترجمه تخصصی مقالات انگلیسی کشاورزی

ساخت پاورپوینت اختصاصی پذیرفته می شود.

ترجمه مقالات انگلیسی به فارسی در گرایش های سبزیکاری، میوه کاری، گل زینتی، گیاهان دارویی پذیرفته می شود.