سبد خرید خالي مي باشد

پاورپوینت های آموزشی و طرحهای توجیهی در همه زمینه ها و رشته ها

پرداخت و دانلود بلافاصله فایل ها

طرح توجیهی تولید کود کمپوست با زباله های شهری با ظرفیت 10000 تن در سال


2,000 تومان4,000 تومان  • توضیحات محصول

طرح توجیهی تولید کود کمپوست با زباله های شهری با ظرفیت 10000 تن در سال

در این طرح توجیهی به بررسی مسائل زیر پرداخته شده است:

مقدمــه

توجیه اقتصادی طرح

سرمایه گذاری ثابت

زمیـن مورد نیاز و هزینه آن

ساختمانهای مورد نیاز و هزینه آن

ماشین‌آلات مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات مورد نیاز و هزینه آن

وسایل نقلیه مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات اداری مورد نیاز و هزینه آن

هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

هزینه های جاری

مواد اولیه و نهاده های تولید هزینه آن

حقوق و دستمزد

هزینه نگهداری و تعمیرات

هزینه استهلاک

سوخت و انرژی مورد نیاز و هزینه آن

فروش

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
محاسبه دوره برگشت سرمایه

 محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )

محاسبه کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

 

مقدمه (تاریخچه کمپوست)

تلنبار مواد آلی در یک مکان به منظور تجزیه و استفاده بعدی آن در کشاورزی قرنهاست که توسـط زارعـین با فرهنگهای مختلف انجام میگیرد. در چین بیش از دو هـزار سـال اسـت کـه بقایـای گیـاهی را از طریـق مخلوط کردن با فضولات انسانی و حیوانی مورد استفاده قرار میدهند. در اروپا استفاده از کمپوسـت ضـایعات به منظور افزایش حاصلخیزی خاک به زمان رومیها بر میگردد و این امر در بین زارعین رواج زیادی داشـت. در اوایل قرن بیستم سر آلبرت هوارد انگلیسی تلاش زیادی در احیای صنعت کمپوست در اروپا نمود. پـس از جنگ دوم جهانی به دلیل افزایش تولید کودهای شیمیایی و کاربرد ساده تر آن توسط زارعین، کمپوست کـم کم به بوته فراموشی سپرده شد. در ژاپن در خلال جنگ دوم با توجه به اینکه دسترسی به کودهای شـیمیایی مشکل بود، ولی از مواد آلی به عنوان کود در تولید محصولات استفاده نمودند. صنعت کمپوست بعنـوان یکـی از روشهای کارآمد برای تبدیل ضایعات شناخته شده است، اما در غرب تقاضا برای آن کاهش یافته است که یکی از دلایـل ایـن امـر جنبـه اقتـصادی آن مـیباشـد. در سـال 1982 در کمیتـه Brundland در تعریـف کشاورزی پایدار یک متغیر جدید نیز وارد گردید و آن این بود که مدیریت مواد زاید نه تنها بایـستی کارآمـد، بلکه پایدار هم باشد. توافق نسل جدید در بهبود مدیریت مواد زاید با در نظر گـرفتن کـشاورزی پایـدار راهـی بسوی اعتلای صنعت کمپوست میباشد. کشور ایران به لحاظ واقع شدن در کمربند خشک کره زمـین از فقـر مواد آلی در خاکهای زراعی رنج میبرد. سالانه میلیونها تن ضایعات مختلف کـشاورزی، دامـی و شـهری در سطح کشور تولید میشود که میتواند سهمی در تأمین ماده آلی خاک داشته باشـد، ولـی متاسـفانه قـسمت اعظم آن یا سوزانده شده و یا در گوشهای رها گردیده و موجبات آلودگی محیط زیـست را فـراهم مـینمایـد. هدف از ارایه این نوشتار آشنا ساختن زراعین و دیگر علاقمندان به چگونگی استفاده از ضایعات مختلف مـواد آلی و تبدیل آن به کمپوست میباشد تا بلکه با رونق این صنعت نوپـا گـامی در افـزایش تولیـدات کـشاورزی برداشته شود.

تعریف کمپوست

کمپوست شدن فرآیند پیوستهای اسـت کـه در آن مـواد آلـی توسـط میکروارگانیـسمهـا شکـسته مـیشـود (اکسیداسیون بیولوژیکی) و به ماده پایداری تبدیل میشود که هوموس یـا کمپوسـت نامیـده مـیشـود و در ضمن اثرات سو نیز بر روی رشد گیاه و محیط زیست باقی نگذارد (6 .(بعضی از محققـان از کلمـه کمپوسـت هم برای فرآیندهای هوازی و هم بی هوازی اسـتفاده مـیکننـد ولـی در اروپـا کلمـه کمپوسـت فقـط بـرای فرایندهای هوازی بکار میرود.

 

ساخت پاورپوینت اختصاصی و ترجمه تخصصی مقالات انگلیسی و انجام پایان نامه کشاورزی

ساخت پاورپوینت اختصاصی  برای رشته کشاورزی پذیرفته می شود 09142820362

ترجمه مقالات انگلیسی به فارسی در گرایش های سبزیکاری، میوه کاری، گل زینتی، گیاهان دارویی پذیرفته می شود 09142820362

انجام پایان نامه برای رشته کشاورزی پذیرفته می شود 09142820362