سبد خرید خالي مي باشد

پاورپوینت های آموزشی و طرحهای توجیهی در همه زمینه ها و رشته ها

پرداخت و دانلود بلافاصله فایل ها

طرح توجیهی تولید خوراک دام با ظرفیت 24000 تن


2,000 تومان4,000 تومان  • توضیحات محصول

طرح توجیهی تولید خوراک دام با ظرفیت 24000 تن

در این طرح توجیهی به بررسی مسائل زیر پرداخته شده است:

مقدمــه

توجیه اقتصادی طرح

سرمایه گذاری ثابت

زمیـن مورد نیاز و هزینه آن

ساختمانهای مورد نیاز و هزینه آن

ماشین‌آلات مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات مورد نیاز و هزینه آن

وسایل نقلیه مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات اداری مورد نیاز و هزینه آن

هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

هزینه های جاری

مواد اولیه و نهاده های تولید هزینه آن

حقوق و دستمزد

هزینه نگهداری و تعمیرات

هزینه استهلاک

سوخت و انرژی مورد نیاز و هزینه آن

فروش

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
محاسبه دوره برگشت سرمایه

 محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )

محاسبه کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

 

خلاصه طرح

خوراكهاى علوفهاى و کنسانتره دام

الف - علوفه ها هرگونه خوراك گیاهى و پرحجم كه ارزش غذایى داشته باشد و خوشخوراك هـم باشـد، علوفـه نـام دارد. یونجه یابیده: این علوفه ارزش غذایى زیادى دارد. یونجه به عنوان یك غـذاى عـالى در تغذیـه دام بـه خصوص براى گاو شیرى استفاده مىشود. پروتئین و كلسیم بـالاى ایـن علوفـه نـشانه مرغـوببـودن آن است. زمان برداشت یونجه وقتى است كه یك سوم بوتهها به گل بنشینند. در جیره غـذایى گـاو شـیرى، بین دو تا چهار كیلوگرم یونجه در روز كافى و مناسب است. علف باغ: این علف در تغذیه گاو شیرى و پروارى استفاده مىشود. به دلیل داشـتن رشـتههـاى بلنـد، نشخوار دامها را زیاد مىكند. به علاوه در گاوهاى شیرى باعث بیشترشدن چربـى شـیر مـىشـود. بـراى جلوگیرى ازخارجشدن سریع خوراكهاى آردى از بدن دامهاى پروارى از این علوفه استفاده مىكنند. كاه به علت خشك و پرحجم بودن، ارزش غذایى زیادى براى دامها ندارد. از نظر ارزش غذایى، كاه جـو از كاه گندم بهتر است. همچنین كاه گندم از كاه برنج بهتر است. براى دامهاى سـنگین بهتـر اسـت كـه كاه به صورت رشتههاى بلند باشد. مصرف كاه باید كم و به مقدار لازم باشد. هر چه مقدار ایـن علوفـه در جیره غذایى دامها بیشتر باشد، جلوى هضم و مصرف بیشتر غذا را مىگیرد. بهتـر اسـت كـاه را همیـشه بعد از خوراكهاى دیگر به دامها داد. اگر كاه و علوفههاى مانند آن به صورت غنى شده به دامها داده شوند. ارزش غذایى بیشتر مـىدارنـد. براى گاوهاى خشك مىتوان مقدار بیشترى از این علوفه در جیره غذایى قرار داد. سیلوها: براى استفاده بیشتر و بهتر از علوفههاى خـشك و هـضم بهتـر ایـن علوفـههـا، آنهـا را سـیلو مىكنند.

ب - خوراكهاى فشرده شده یا كنسانتره دامى علوفههاى آردى و خوراكهایى كه از رشتههاى كمى تـشكیل شـدهانـد را خـوراكهـاى كنـسانترهاى مىگویند. وقتى مقدار مشخصى از مادههایى مانند جو، سبوس، تفاله چغندر قند، كنجاله تخم پنبـه را بـا تكمیلكنندههاى معدنى و ویتامینى مخلوط كنند، خوراك كنسانتره تهیه مىشود. براى برطرفكردن نیاز غذایى دامهایى كه تولید بالایى دارند، علاوه بر علوفه بایـد مقـدار مشخـصى از كنسانتره دامى هم استفاده كرد. به گاوهاى بومى و دورگ روستایى كـه بیـشتر از هـشت كیلـوگرم شـیر تولید مىكنند، باید مقدار مشخصى كنسانتره دامى داد. به دامداران عزیز سفارش مىشود اگر خـوراك را از كارخانـه خریـدارى مـىكننـد، در هنگـام تهیـه و مخلوط كردن كنسانتره در كارخانه حضور داشته باشند. به این ترتیب، مىتوانند كنترل كنند كـه از هـر مادهاى به مقدار مشخص و لازم در كنسانتره مخلوط شده است و جلوى هرگونه تقلب گرفته شود. براى تهیه كنسانتره به وسیله خود دامدار، مىتوانید از دستور زیر استفاده كنید. این دستور براى گـاو شیرى كه بین ده تا پانزده كیلوگرم شیر تولید مىكند، مناسب است. مقدار جو سى و پنج تا چهل درصد، سبوس گندم سى تا سى و پنج درصد، تفاله چغندر قنـد هـشت تا ده درصد، كنجاله تخم پنبه پنج تا هفت درصد، نمك نیم درصد و سبوس برنج شش تا هـشت درصـد باید باشد. به این مادهها مقدارى كربنات كلسیم یا دىكلسیم فسفات هم اضافه مىكنند. نكتههاى مهم در تغذیه مخلوط علوفه و كنسانتره براى گاوهاى شیرى روستایى كه تولید شیر آنان به هفت تا هشت كیلوگرم مىرسد، لازم نیـست كـه از كنسانتره استفاده كنید. با علوفههاى مرغوب مىتوان نیاز غذایى این دامها را برطرف كـرد. ولـى بـراى گاوهایى كه در روز بیشتر از هشت كیلوگرم شیر تولید مىكنند، باید از كنسانتره استفاده كرد. براى این گاوها در برابر هر یك كیلوگرم شیر تولیدى، نیم كیلوگرم كنسانتره دامـى لازم اسـت. بـراى مثال اگر گاوى چهارده كیلوگرم شیر تولید مىكند، باید روزانه هفت كیلوگرم كنسانتره بـه اضـافه مقـدار لازم علوفه تازه و مرغوب بخورد. تغییر جیره غذایى دام باید با احتیاط كمكم انجام شود. تا باعث كمشدن تولید نـشود. اگـر در غـذاى دام از ضایعات استفاده مىشود باید با توجه به نوع ماده افزودنى از مقدار كنسانتره كم كرد. علوفههاى سبز، رطوبت زیادى دارند. به همین دلیل دو تا سه برابر علوفـههـاى خـشك بایـد مـصرف شوند. اگر بتوان علوفه و كنسانتره را به طور كامل مخلوط كرد، خیلى مناسب است. اگـر ایـن كـار انجـام نشد، سعى كنید فاصله زمانى بین تغذیه با علوفه و كنسانتره خیلى كم باشد. براى بیشترشدن مقدار تولیدشیره مىتوان تا حدودى از كنسانتره دامى اسـتفاده كـرد. مـصرف زیـاد كنسانتره باعث كمشدن چربى شیر مىشود. در این حالت باید از علوفههاى مرغوب با رشـتههـاى بلنـد و كنجاله تخم پنبه استفاده كرد. دستور تهیه کنسانتره براى گوسالههاى پروارى مقدار چهل تا چهل و پنج درصد جو، سى تا سى و پـنج درصـد سـبوس، ده تـا دوازده درصـد تفالـه چغندر، سه تا پنج درصد كنجاله تخم پنبه، هشت تا ده درصد سبوس برنج را با مقدارى كربنات كلـسیم مخلوط كنید. سپس در اختیار دامها بگذارید.

 

ساخت پاورپوینت اختصاصی و ترجمه تخصصی مقالات انگلیسی کشاورزی

ساخت پاورپوینت اختصاصی پذیرفته می شود.

ترجمه مقالات انگلیسی به فارسی در گرایش های سبزیکاری، میوه کاری، گل زینتی، گیاهان دارویی پذیرفته می شود.