سبد خرید خالي مي باشد

پاورپوینت های آموزشی و طرحهای توجیهی در همه زمینه ها و رشته ها

پرداخت و دانلود بلافاصله فایل ها

طرح توجیهی تولید پودر و پلیت یونجه با تکنولوژی بالا با ظرفیت 15000 تن در سال


2,000 تومان4,000 تومان  • توضیحات محصول

طرح توجیهی تولید پودر و پلیت یونجه با تکنولوژی بالا با ظرفیت 15000 تن در سال

در این طرح توجیهی به بررسی مسائل زیر پرداخته شده است:

مقدمــه

توجیه اقتصادی طرح

سرمایه گذاری ثابت

زمیـن مورد نیاز و هزینه آن

ساختمانهای مورد نیاز و هزینه آن

ماشین‌آلات مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات مورد نیاز و هزینه آن

وسایل نقلیه مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات اداری مورد نیاز و هزینه آن

هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

هزینه های جاری

مواد اولیه و نهاده های تولید هزینه آن

حقوق و دستمزد

هزینه نگهداری و تعمیرات

هزینه استهلاک

سوخت و انرژی مورد نیاز و هزینه آن

فروش

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
محاسبه دوره برگشت سرمایه

 محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )

محاسبه کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

 

یونجه نباتی علوفه اي است که امروزه کشت آن بـسرعت توسـعه یافتـه و سـطح کـشت زیـادتري رابتدریج اشغال خواهد نمود. این نبات داراي سابقه تاریخی بسیار قدیمی میباشد که قدمت آن به ابتـدايتاریخ تمدن میرسد.مبداء یونجه منطقه خاور نزدیک و آسیاي مرکزي است. بنا به نظـر وافیلـوف روسـیمبداء یونجه مرکز خاور نزدیک، آسیاي صغیر، قفقاز، ایـران و منـاطق کوهـستانی ترکمنـستان اسـت. بـهعلت اهمیت آن زودتر از هر گیاه علوفهاي دیگر اهلی شـده اسـت. یونجـه در منـاطق داراي آب و هـوايقارهاي مشخص سرد و تابستانهاي گرم و خشک رشد و تکامل یافته است. یک بهار دیـررس و تابـستانکوتاه از مشخصات آب و هواي قارهاي است. این خـصوصیات آب و هـوایی یـا منطقـه سـازش یونجـه درکشور ایران شامل نواحی سردسیر یا مناطق غربـی کـشور اسـت. احتمـالا موفقیـت اصـلی ایـن گیـاه رامیتوان در داشتن سیستم ریشه آن دانـست. در نتیجـه تکامـل رابطـه همزیـستی بـین گیـاه و بـاکتريریزوبیوم، گیاه یونجه به یک منبع ازت دسترسی مییابد که بعد از گذشت چند هفته این گیاه دیگـر بـهازت خاك بستگی نخواهد داشت. به علاوه یونجه به دلیل داشتن ریـشه عمیـق و راسـت توانـایی کـسبرطوبت قابل جذب را از اعماق زمین ( تا حدود 5 متر و بیشتر)دارد. ایـن امتیـاز امکـان نجـات گیـاه را ازخطر طولانی بودن خشکی فراهم میسازد. همچنین یونجه میتواند در شرایط خشکی وسرما بـه رشـد ونمو خود ادامه دهد. ساقههاي خزنده روي زمین یا استولون، ریشههـاي خزنـده زیـر زمینـی یـا ریـزوم وطوقه به خاك نشسته یونجه مقاومت این گیاه را در مقابل سرماي سـخت، زمـستان و یخبنـدان افـزایش میدهد و ادامه حیات یونجه را در برابر عوامل فوق تضمین میکند.