سبد خرید خالي مي باشد

پاورپوینت های آموزشی و طرحهای توجیهی در همه زمینه ها و رشته ها

پرداخت و دانلود بلافاصله فایل ها

طرح توجیهی تولید غلات حجیم شده اسنک، پلت، پفک و پاپ کورن


2,000 تومان4,000 تومان  • توضیحات محصول

طرح توجیهی تولید غلات حجیم شده اسنک، پلت، پفک و پاپ کورن

در این طرح توجیهی به بررسی مسائل زیر پرداخته شده است:

مقدمــه

توجیه اقتصادی طرح

سرمایه گذاری ثابت

زمیـن مورد نیاز و هزینه آن

ساختمانهای مورد نیاز و هزینه آن

ماشین‌آلات مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات مورد نیاز و هزینه آن

وسایل نقلیه مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات اداری مورد نیاز و هزینه آن

هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

هزینه های جاری

مواد اولیه و نهاده های تولید هزینه آن

حقوق و دستمزد

هزینه نگهداری و تعمیرات

هزینه استهلاک

سوخت و انرژی مورد نیاز و هزینه آن

فروش

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
محاسبه دوره برگشت سرمایه

 محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )

محاسبه کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

 

غلات حجیم شده

1 -معرفی محصول بطور کلی فرآورده های حجیم شده را می توان از بیشتر غلات مانند گندم، جـو، بـرنج و ذرت تولیـد کرد که به اشکال گوناگون مانند ورقه ای، پولکی یا دانه کامل حجیم شده به بـازار عرضـه مـی شـوند. از ذرت بیشتر از سایر غلات برای تولید فرآورده های حجیم استفاده می شود. بر اساس تعاریف استانداردهای ملی، غلات حجیم شده عبارتند از بلغـور و آرد غـلات کـه بـه وسـیله دستگاه اکسترودر، تحت دما و فشار بالا، حجیم و پخته شده و سپس پوشـش و طعـم داده شـده باشـند. مایعات شکلاتی، میوه ای یا انواع طعم های دیگـر میتوانـد بـه عنـوان مـاده پرکننـده یـا مغـزی در ایـن محصولات تزریق شود یا به عنوان روکش دهنده روی این محصولات را پوشـانده و طعـم هـای متنـوعی ایجاد کنند. انواع دیگری از غلات حجیم نیز وجود دارند که بر پایه دانه غلات تهیـه میـشوند. در ایـن روش دانـه های گندم، ذرت یا برنج تحت شرایط انفجاری ویژه ای حجیم شده و سـپس از ترکیبـاتی ماننـد عـسل، کاکائو یا مواد مشابه به عنوان روکش دهنده برای آنها استفاده میشود.

 

1-1 -نام و کد آیسیک(3): محصولات حجیم شده غلات 15311610

1-2 -شماره تعرفه گمرکی؛ تعرفه گمرکی این محصول 1904 با عنوان " فراوردههای غلات که با عمل پف کـردن (swelling (یـا تفت دادن بدست آمده باشند" است. شماره تعرفه 190410 ، شرح تعرفه: فرآوردههای غلات که بـا عمـل پـف کـردن (swelling (یـا تفـت دادن بر پایه ذرت بدست آمده باشد. شماره تعرفه 190490 ، شرح تعرفه: فرآوردههای غلات که بـا عمـل پـف کـردن (swelling (یـا تفـت دادن بر پایه غلاتی غیر از ذرت، بصورت دانه، پیش پخته یا آماده شده بنحوی دیگر بدست آمده باشد.

3-1 -شرایط واردات از لحاظ قانونی محدودیتی برای واردات این محصول وجود ندارد. محصولات وارد شـده از لحـاظ کیفیت بر اساس استاندارد ملی ایران ارزیابی میشوند. با مراجعه به آمارهـای منتـشر شـده توسـط وزارت بازرگانی اطلاعات مربوط به میزان واردات این محصول جمع آوری شده، که بـه تفـصیل در بخـش(3-2 ( ارائه شده است.

4-1 -بررسی و ارائه استاندارد شماره استانداردهای ملی مرتبط با فرآورده های غـلات حجـیم کـه توسـط موسـسه اسـتاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعیین و تدوین شده و اجرای آن با کسب موافقـت شـورایعالی اسـتاندارد اجبـاری اعلام شده، در بخش ذیل ارائه و در ادامه خلاصه استانداردهای مذکور آورده شده است.

1 .استاندارد شماره 2880 با موضوع "ویژگیهای فرآورده حجیم شده بلغور و آرد غلات"

2 .استاندارد شماره 4509 با موضوع " ویژگیهای دانه غلات حجیم شده به روش انفجاری"

3. استاندارد شماره 3851 با موضوع "ویژگیهای میکروبی فرآورده های غلات"

4 .استاندارد شماره 2968 با موضوع "حد مجاز آلودگیهای میکروبی فرآوردههای پف کـرده بلغـور و آرد ذرت" 5 .استاندارد شماره 6756 بـا موضـوع "ویژگیهـا و میکروبیولـوژی پـودر مـورد اسـتفاده در پوشـش فـرآورده پف کرده بلغـور و آرد ذرت" تعاریف و اصطلاحات بر اساس استانداردهای ملی در این استانداردها واژهها و اصطلاحات با تعاریف زیر بکار میرود.  فرآورده حجیم شده بلغور و آرد غلات ـ عبارت است از بلغـور و آرد غـلات کـه وسـیله دسـتگاه اکسترودر پخته و حجیم شده باشد.  بلغور غلات ـ عبارت است از غلات خورد شده در اندازه های مختلـف کـه قـسمت عمـده آن از اندوسپرم تشکیل شده و میزان جوانه آن بسیار کم باشد.  آرد غلات ـ عبارت است از غلات پودر شده که قسمت عمده آن از اندوسپرم میباشد.  دستگاه اکسترودرـ دستگاهی است که با ایجاد فشار و حرارت موجـب پختـه شـدن و انبـساط بلغور و یا آرد غلات میگردد.  پوشش ـ عبارت است از مخلوط آماده شده حاصل از مواد خوراکی مناسب که به منظور ایجـاد طعم و بهبود کیفیت محصول پس از حجیم شدن روی آن پاشیده میشود.

مواد اولیه

مواد اولیه مورد مصرف در تولید این محصول به طور معمول به شرح زیر میباشد: بلغور غلات، آرد غلات، روغن، پودر پنیر، پورد آب پنیر، شیر خشک بـدون چربـی، نـشاسته، آرد سـویا، نمک طعام، کره مارگارین، پودر کشک، پودر ماست، پودر سبزیجات، پودر سیر، پودر پیـاز، پـودر گوجـه فرنگی، پودر سایر سبزیجات مناسب، شکر، کاکائو، انواع مغزهای خـوراکی مناسـب، مخمـر اتـولیز شـده، پروتئینهای هیدرولیز شده گیاهی، سرکه، ادویه مناسب، اسید سیتریک، اسید لاکتیک و رنگهـای مجـاز خوراکی. ویژگیهای مواد فوق باید با استانداردهای مربوطه مطابقت داشته باشد. لازم به یادآوری است که افزودن رنگهای مجـاز خـوراکی بایـد منحـصرا" در پوشـش محـصول باشـد و افزودن هر گونه رنگ به داخل محصول غیر مجاز میباشد .

ویژگیها

شکل ظاهری ـ محصول باید عاری از مواد خارجی بوده و دارای ظاهری مطلوب باشد و پوشـش آن حتی الامکان به طور یکنواخت در تمام سطح محصول قرار گیرد. مزه و بوـ محصول باید دارای مزه و بوی طبیعی مخصوص به خود باشد. تردی محصول باید دارای تردی کافی باشد. § رطوبت بر اساس درصد وزنی حداکثر 3 %باشد. چربی بر مبنای ماده خشک حداقل 23 درصد وزنی باشد. پروتئین بر مبنای ماده خشک حداقل 7/6 درصد وزنی با ضریب پروتئین 7/5 باشد. § نمک بر مبنای ماده خشک حداکثر 5/1 درصد وزنی باشد. خاکستر غیر محلول در اسید حداکثر 07/0 درصد وزنی باشد. اندیس پراکسید چربی استخراجی حداکثر 2) بر حسب میلی اکی والان در کیلوگرم) باشد.  رنگهای مجاز خوراکی حداکثر 50 ppm باشد. مجموع سموم آفلاتوکسین حداکثر 15 ppm باشد. آفلاتوکسین نوع B1 حداکثر 5 ppb باشد.

 

ساخت پاورپوینت اختصاصی و ترجمه تخصصی مقالات انگلیسی و انجام پایان نامه کشاورزی

ساخت پاورپوینت اختصاصی  برای رشته کشاورزی پذیرفته می شود 09142820362

ترجمه مقالات انگلیسی به فارسی در گرایش های سبزیکاری، میوه کاری، گل زینتی، گیاهان دارویی پذیرفته می شود 09142820362

انجام پایان نامه برای رشته کشاورزی پذیرفته می شود 09142820362