سبد خرید خالي مي باشد

پاورپوینت های آموزشی و طرحهای توجیهی در همه زمینه ها و رشته ها

پرداخت و دانلود بلافاصله فایل ها

پاورپوینت کارآفرینی (165 اسلاید)


2,000 تومان6,500 تومان  • توضیحات محصول

عنوان پاورپوینت: کارآفرینی

کاملاً به زبان فارسی

شامل 165 اسلاید

بعضی از مباحثی که در این پاورپوینت به آن پرداخته شده است:

مقدمه

دلایل رشد موضوع کارآفرینی

مدیران در سازمان های صنعتی

تعریف واژه ها

کارآفرین سازمانی

کارآفرین مستقل

کارآفرینی

آموزش

موفقیت سازمانی

عوامل سازمانی

کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی شرکتی

توانایی های فردی

سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی

کارآفرینی از دیدگاه اقتصاددانان

تعریف انگلیسی ها از کارآفرینی

دوازده خصوصیت کارآفرین از نظر هبرت و لینک

عوامل ظهور کارآفرینی از نظر ویلکن

کارآفرینی از دید محققین علوم رفتاری

چه عواملی در درک تفاوت رفتار مورد توجه قرار دارد؟

کارآفرینی بعنوان یک فعالیت تجاری، مشتمل بر اشتراک چه رفتارهایی است؟

وجه اشتراک تمامی تعریف های ارائه شده از سوی دراکر

تحلیلی بر تعاریف ارائه شده در خصوص کارآفرینی

نقش های کارکردی کارآفرینان در تئوری های اقتصادی

ویژگی های مشترکی که در رویکرد ویژگی ها به کارآفرینان نسبت داده اند

گرایش به فعالیت های کارآفرینی و غیرکارآفرینی

مهمترین عوامل رویکرد رفتاری

کارآفرینی از دید دانشمندان علوم اجتماعی

ویژگی عمومی شبکه ها

کارآفرینی در نظریه های اقتصادی

سیر تکاملی کارآفرینی در نظریه های اقتصادی

ریشه های اندیشه های مارکس

انواع نقش های کارآفرینانه

مسئولیت های اساسی کارآفرینان

خلاصه ای از نظریه شومپیتر راجع به کارآفرین

انقادات شولتز از مفهوم کارآفرینی و طرز عمل کارآفرینان

بررسی مکتب نهادیون و مکتب نوین اتریش

اقتصاد از نظر مایسز

نظریه اصلاح شده کرزنر

سه دوره متمایز در بررسی نظریه های اقتصادی کارآفرینی

کارآفرینی در دیدگاههای غیراقتصادی

تحقیقات انجام شده در خصوص ویژگی های کارآفرینان

خلاصه تحقیقات ویژگی نیاز به توفیق در افراد کارآفرین

خلاصه تحقیقات ویژگی مرکز کنترل در افراد کارآفرین

خلاصه تحقیقات ویژگی تمایل به مخاطره پذیری در افراد کارآفرین

مهمترین ویژگی های شناسایی شده در رویکرد ویژگی ها

خلاصه تحقیقات ویژگی نارضایتی از شغل قبلی در کارآفرینان

ویژگی های مرتبط با سابقه و پیشینه فرد

انواع مدل های کارآفرینی

فرآیند شکل گیری فرآیند کارآفرینی

معادله کارآفرینی

فرآیند کارآفرینی

فرآیند شکل گیری رویداد کارآفرینانه

نمودار فرآیند کارآفرینی

متغیرهای ایجاد شرکت نوپا

تاثیر شخص و وضعیت در کارآفرینی

عناصر فرآیند کارآفرینی

عناصر اصلی در ایجاد یک شرکت نوپا

کارآفرینی در سازمان

ضرورت کارآفرینی در سازمان

سیر تاریخی ابداع واژه ها در خصوص القای کارآفرینی در سازمانها

تعاریف کارآفرینی سازمانی

تعاریف کارآفرینی شرکتی

مقایسه ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی کارآفرینان مستقل با کارآفرینان سازمانی

تفاوتهای کارکردی کارآفرینان سازمانی با کارآفرینان مستقل

مقایسه مدیران سنتی، کارآفرینان مستقل و کارآفرینان سازمانی

موانع و راه حل های پیشنهادی برای کارآفرینی سازمانی

پنج استراتژی کارآفرینی شرکتی از دیدگاه هانس شول هامر

استراتژی ها از دیدگاه جنینگز

ویژگیهای مشهود اعمال کارآفرینی در سازمان

مدل تعاملی کارآفرین سازمانی

تاثیر دیدگاه مشترک در موقعیت

ساختار کارآفرینی شرکتی

عومال سازمانی مورد تایید محققین برای القای کارآفرینی در سازمان

آموزش کارآفرینی

معرفی مهمترین دوره های تخصصی برگزار شده در معتبرترین دانشگاههای دنیا

معرفی دانشگاههایی که بیش از پنج دوره کارآفرینی را ارائه می نمایند

افرادی که می توانند تحت آموزش کارآفرینی قرار گیرند

اهداف و اولویت های آموزشی در آموزش کارآفرینی

معیارهای ارزیابی اثربخشی روشهای یادگیری و آموزش کارآفرینی

بررسی تحقیقات کارآفرینی

مطالعات انجام شده در خصوص نوع شناسی کارآفرینی

طبقه بندی روش شناسی تحقیقات از دیدگاه پائولین

نوع شناسی تحقیقات کارآفرینی

تحلیل مطالعات صورت گرفته بر حسب عناوین تحقیق از دیدگاه چرچیل و لوئیس

مطالعات صورت گرفته بر حسب روش تحقیق، کانون و هدف تحقیق از دیدگاه چرچیل و لوئیس

پارادایم پیشنهادی برای تحقیقات کارآفرینی

مدل های نظری کارآفرینی

مهمترین عوامل مورد توافق محققین در خصوص توانایی های فردی

مهمترین عوامل سازمانی و معیارهای فرعی

عوامل محیطی

مرحله شکل گیری تفکر

مرحله تدوین برنامه فعالیت کاری در کارآفرینی مستقل

مرحله تدوین برنامه فعالیت کاری در کارآفرینی سازمانی

و موارد دیگر