سبد خرید خالي مي باشد

پاورپوینت های آموزشی و طرحهای توجیهی در همه زمینه ها و رشته ها

پرداخت و دانلود بلافاصله فایل ها

طرح توجیهی تولید ادوات کشاورزی دیسک افست 28، 32 و 36 پره با ظرفیت 1000 دستگاه در سال


2,000 تومان4,000 تومان  • توضیحات محصول

طرح توجیهی تولید ادوات کشاورزی دیسک افست 28، 32 و 36 پره با ظرفیت 1000 دستگاه در سال

در این طرح توجیهی به بررسی مسائل زیر پرداخته شده است:

مقدمــه

توجیه اقتصادی طرح

سرمایه گذاری ثابت

زمیـن مورد نیاز و هزینه آن

ساختمانهای مورد نیاز و هزینه آن

ماشین‌آلات مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات مورد نیاز و هزینه آن

وسایل نقلیه مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات اداری مورد نیاز و هزینه آن

هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

هزینه های جاری

مواد اولیه و نهاده های تولید هزینه آن

حقوق و دستمزد

هزینه نگهداری و تعمیرات

هزینه استهلاک

سوخت و انرژی مورد نیاز و هزینه آن

فروش

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
محاسبه دوره برگشت سرمایه

 محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )

محاسبه کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

 

اتخاذ تدابیر و روش های علمی جدید کشاورزی و بکار بردن ماشـین هـا و ادوات کـشاورزی مدرن که بتواند ضمن تولید بیشتر، محصولاتی ارزان قیمت را روانه بازار نمایـد ، مـساله اساسـی اقتصاد کشاورزی دنیای امروز است. زیـرا بـا آسـان شـدن عملیـات تولیـدی و افـزایش بـازده از طریق مکانیزه کردن کشاورزی، می توان ضمن بهره برداری بهینه از سطح زیـر کـشت، از خـارج شدن مقدار زیادی ارز از کشور نیز جلوگیری نمود. دلایل اساسی مکانیزه شدن کشاورزی را می توان در سـه عامـل بـالا بـودن سـطح دسـتمزد، صرفه جویی در عملیات تولیـدی و بهبـود کیفـی محـصول خلاصـه نمـود. مکانیزاسـیون یکـی از مسائل اساسی است که همواره مورد توجه مدیران و برنامه ریزان بخـش کـشاورزی مـی باشـد. در بین ادوات مختلف کشاورزی که در راستای این هدف از آنها استفاده مـی شـود، بخـش عمـده ای به خاك ورزها اختصاص می یابد که بطور مشخص به دو گروه اولیـه و ثانویـه تقـسیم شـده اند. خاك ورزهای ثانویه بمنظور تهیه بستر مناسب، پایدار و مطمئن بـرای بـذور بکـار گرفتـه مـی شوند. این ادوات پس از شخم زدن اولیه، وارد زمین شده و موجـب نـرم شـدن، فـشردن و بـسته شدن محفظه های خاك می گردند. گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی اداوت کشاورزی و بطور خاص تولیـد دیـسک افست28،32 و36 پره میباشد. مطابق عرف ، ابتدا محصول مورد نظر به طور دقیـق معرفـی شـده و سپس بررسـیهـای لازم بـر بـازار، شـرح تولیـد و در نهایـت ظرفیـتهـای اقتـصادی و حجـم سرمایهگذاری مورد نیاز بـرای اجـرای طـرح، بـرآورد و ارائـه خواهـد شـد تـا بـا اسـتفاده از آن سرمایه گذران محترم بتوانند اطلاعات اولیه مورد نیاز را کسب نموده و در جهـت انجـام سـرمایه گذاری اقتـصادی اقـدام نماینـد. امیـد اسـت اینگونـه از مطالعـات در راسـتای توسـعه کـشاورزی کشورمان مثمر ثمر باشد.

این طرح در مورد تولیـد دیـسک افـست 28 ،32 و 36 پـره می باشد. هـرس بشقابی یا دیسک پس از گاوآهن برگردان از جمله مهمترین ابزار خاك ورزی اسـت کـه تقریبـا در هر نوع خاکی مورد استفاده قرار می گیرد. عوامل خـاك ورز دیـسک بـشکل بـشقاب هـای مقعـر، مدور و گردان هستند که در چند گروه مجزا و با آرایش خاص، با خاك بنحوی ارتبـاط دارنـد کـه بشقاب های دو گروه پس از درگیر شدن با خاك، بـا هـم حـول یـک محـور مـشترك گـردش مـی نمایند.

ساخت پاورپوینت اختصاصی و ترجمه تخصصی مقالات انگلیسی کشاورزی

ساخت پاورپوینت اختصاصی پذیرفته می شود.

ترجمه مقالات انگلیسی به فارسی در گرایش های سبزیکاری، میوه کاری، گل زینتی، گیاهان دارویی پذیرفته می شود.